Serwis

POLON-ALFA S.A.  jako producent systemów sygnalizacji pożarowej i urządzeń dozymetrycznych wykonuje naprawy gwarancyjne oraz odpłatne naprawy pogwarancyjne sprzedawanych wyrobów.

Wysyłka Wyrobów do naprawy
1. Wyroby powinny być spakowane w oryginalne opakowanie zapewniające bezpieczny transport; dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
2. Odpowiednio zabezpieczone i zapakowane Wyroby wraz ze zleceniem wykonania naprawy (oraz kartami gwarancyjnymi w przypadku naprawy gwarancyjnej) należy wysyłać na własny koszt na adres:

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155
z dopiskiem „WYROBY DO NAPRAWY"

 

Zlecenie usługi naprawy może być składane na dowolnym formularzu używanym przez Klienta pod warunkiem, że zostaną na nim zawarte wszystkie wymagane informacje:

 • nazwa firmy
 • adres
 • NIP
 • dane kontaktowe osoby (imię, nazwisko, telefon faks i e-mail)
 • wykaz przesyłanych Wyrobów z numerami seryjnymi
 • opis stwierdzonych uszkodzeń lub ich objawów
 • rodzaj naprawy (naprawa gwarancyjna/odpłatna).
Można skorzystać również z niżej zamieszczonych formularzy:
Nazwa Pliku Format Pliku Pobierz
Formularz zlecenia wykonania usługi PDF
Formularz zlecenia wykonania usługi DOC
Wniosek o przysłanie urządzenia zastępczego PDF
Wniosek o przysłanie urządzenia zastępczego DOC
Formularz zlecenia przyjazdu serwisu PDF
Formularz zlecenia przyjazdu serwisu DOC

Kontakt:
tel. +48 52 36 39 375
fax +48 52 36 39 388
e-mail: serwis@polon-alfa.pl

Gwarancja SSP

  UWAGA! POLON-ALFA S.A. w swojej działalności przykłada bardzo dużą wagę do ochrony środowiska. W związku z tym, w celu zmniejszenia zużycia papieru, zrezygnowaliśmy z drukowania i dostarczania Klientom kart gwarancyjnych w formie papierowej. Karty te nie są obecnie wymagane w przypadku usługi gwarancyjnej.

 

WARUNKI GWARANCJI
dla urządzeń sygnalizacji pożarowej produkcji
POLON-ALFA S.A.

 
 1. POLON-ALFA S.A. w Bydgoszczy (dalej zwana „Producentem") gwarantuje poprawne działanie produkowanych urządzeń (dalej zwanych „Wyrobami") zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi i konserwacji lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
 2. Na produkowane Wyroby sygnalizacji pożarowej Producent udziela gwarancji na okres 5 lat, od daty zakupu Wyrobu. Powyższy okres gwarancji nie obejmuje elementów do wycofanych systemów sygnalizacji pożarowej produkowanych i sprzedawanych jako części zamienne, dla których okres gwarancji wynosi 2 lata.
 3. Gwarancja obowiązuje przy zachowaniu następujących warunków:
  a) Wyroby zostały zainstalowane oraz są wykorzystywane i eksploatowane zgodnie z zapisami w dokumentacji dostarczonej przez Producenta.
  b) Nie dokonano jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych Wyrobów oraz napraw we własnym zakresie.
  c) Zainstalowany Wyrób jest okresowo konserwowany, a czynności te są dokumentowane.
 4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Wyrobie i nie obejmuje w szczególności:
  a) uszkodzeń mechanicznych;
  b) materiałów zaliczanych do zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji takich jak: taśmy drukarki, bezpieczniki, baterie itp.;
  c) wad, które nie zostaną zgłoszone w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji;
  d) wad powstałych na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia zasilania lub nieprawidłowej instalacji elektrycznej;
  e) Wyrobów, w których stwierdzi się naruszenie plomb bądź innych zabezpieczeń fabrycznych;
  f) uszkodzeń Wyrobów będących wynikiem zdarzeń zewnętrznych, takich jak pożary, powodzie, silne udary elektryczne wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub przepięcia w sieci energetycznej, zalania cieczami itp.;
  g) uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania akcesoriów oraz elementów wyposażenia Wyrobów innych niż te dostarczone lub zalecane przez Producenta;
  h) utraty danych przechowywanych w pamięci Wyrobów (takich jak np. konfiguracja systemu).
 5. Zobowiązania Producenta z tytułu gwarancji obejmują tylko uprawnienia określone w Gwarancji. Dalsze roszczenia Klienta związane z wadą Wyrobów, w tym roszczenia odszkodowawcze, są wyłączone, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Producenta.
 6. Odpowiednio zabezpieczone i zapakowane Wyroby wraz z kartami gwarancyjnymi, oraz zleceniem wykonania naprawy zawierającym dane Klienta (przykładowy wzór dostępny jest na stronie www.polon-alfa.pl/serwis) należy wysyłać na własny koszt na adres:

   

  POLON-ALFA S.A.
  85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155
  z dopiskiem „WYROBY DO NAPRAWY"

 7. Wyroby powinny być spakowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport; dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
 8. Producent nie odpowiada za szkody i uszkodzenia Wyrobów powstałe w trakcie transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczania i zapakowania wysyłanych wyrobów.
 9. Kwalifikacja Wyrobów do naprawy gwarancyjnej dokonywana jest przez Producenta na podstawie przesłanych dokumentów i oględzin Wyrobów. Brak karty gwarancyjnej bądź innego dowodu zakupu Wyrobów wyłącza uprawnienia gwarancyjne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.
 10. W przypadku nieprzesłania karty gwarancyjnej kwalifikacja Wyrobu do naprawy gwarancyjnej może nastąpić, według uznania i wyboru Producenta, na podstawie zakodowanej w numerze seryjnym Wyrobu daty jego produkcji z dokładnością, co do kwartału.
 11. W przypadku, gdy zgłoszona wada Wyrobu nie istnieje bądź nie jest objęta gwarancją Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami ekspertyzy określonymi w cenniku wraz z kosztami transportu powrotnego. Czynności opisane w instrukcji obsługi, należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej Wyrobów, w szczególności takie jak czyszczenie, konserwacja, wymiana bezpieczników, sprawdzenie poprawności działania nie należą do zobowiązań gwarancyjnych Producenta i mogą być wykonane przez Producenta jedynie odpłatnie.
 12. Producent zobowiązany jest, o ile wada objęta jest gwarancją jakości:
 13. a) rozpatrzeć zgłoszenie gwarancyjne w możliwie krótkim terminie, przy czym czas naprawy co do zasady nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia Wyrobów wraz ze zleceniem naprawy;
  b) naprawić lub wymienić Wyrób na nowy lub równoważny pod względem parametrów technicznych, według swego wyboru;
  c) pokryć koszt transportu naprawionych Wyrobów do Klienta.
 14. Przepisów o rękojmi nie stosuje się.
 15. Wszelkie spory wynikające z gwarancji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Producenta.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 POLON-ALFA S.A. • Zasady użytkowania